Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2018

A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viazyrafa zyrafa
2611 da49
Reposted fromursa-major ursa-major viazyrafa zyrafa
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaAnneBonny AnneBonny

January 22 2018

7155 9e51
Reposted fromfrotka frotka viapatrzpodnogi patrzpodnogi
0780 4c4f

January 17 2018

- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted frommusic-girl music-girl viazabka zabka

January 12 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viajnna jnna

January 08 2018

6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viano-longer-kore no-longer-kore
0672 c92c 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viaiblameyou iblameyou

January 06 2018

0976 a419
Reposted fromnikotyna nikotyna viapatrzpodnogi patrzpodnogi

January 01 2018

Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaadurowe adurowe

December 21 2017

You smile at the extravagance of your dream, and yet you feel that this tissue of absurdity contained some real idea, something that belongs to your true life,—something that exists, and has always existed, in your heart. You search your dream for some prophecy that you were expecting.
— F. Dostojewski „Idiota”
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes

November 28 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viadobby dobby
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viadobby dobby
4755 d946
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapffft pffft

November 26 2017

Life is a Dance in The Rain III by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
5109 1faa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viano-longer-kore no-longer-kore
0780 4c4f

November 17 2017

5870 6e05 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl