Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSundaySmile SundaySmile
Reposted fromgreensky greensky viacrazypolish crazypolish
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

June 20 2017

Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazyrafa zyrafa
0925 3dee 500
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viabitstacker bitstacker
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viazabka zabka
4877 c0bb 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viabitstacker bitstacker

June 25 2017

4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaSundaySmile SundaySmile
Reposted fromgreensky greensky viacrazypolish crazypolish
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

June 20 2017

Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazyrafa zyrafa
0925 3dee 500
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viabitstacker bitstacker
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viazabka zabka
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazyrafa zyrafa
0925 3dee 500
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viabitstacker bitstacker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl