Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

9614 e6d8
Reposted fromcalifornia-love california-love

February 21 2017

2266 49c0
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viaAnneBonny AnneBonny
2275 1369
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viainyou inyou
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk (via polskie-zdania)
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viainyou inyou
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viainyou inyou
4906 9bf2 500
Reposted frommeem meem viainyou inyou
4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viakalbien kalbien
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty
4999 202d 500
Reposted fromcontroversial controversial viaAnneBonny AnneBonny
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaAnneBonny AnneBonny
4233 6303
Reposted fromDennkost Dennkost viaAnneBonny AnneBonny

February 19 2017

8924 8910
Reposted fromannadziuba annadziuba viadiebitchdie diebitchdie
2442 af5e
Reposted fromareyou areyou viacoffeebitch coffeebitch
3936 d183
Reposted fromPoranny Poranny viacoffeebitch coffeebitch
9061 22de 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viadiebitchdie diebitchdie

February 16 2017

8298 58c5
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit

February 14 2017

3094 0e42 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viaSundaySmile SundaySmile

July 07 2015

Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— Jacek Dukaj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl