Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

8536 8706 500
Reposted fromerial erial viaNaitlisz Naitlisz
Reposted fromSardion Sardion viagabor gabor
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaBrainy Brainy
2977 7978
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachowchow chowchow
8089 8f7f 500
Reposted fromMiziou Miziou viaBrainy Brainy
2556 dab2
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viadiebitchdie diebitchdie
5258 8798
Reposted frompastelowe pastelowe viadiebitchdie diebitchdie
1143 31c6 500
Reposted fromPoranny Poranny viaquotes quotes

March 20 2017

3111 16b2

socialistgay:

a young gay bear pole dances in the woods 

Reposted fromKreeon Kreeon viapatrzpodnogi patrzpodnogi
8507 7f9a 500
Reposted frombrzezinska brzezinska viadiebitchdie diebitchdie
4598 5dbe
Reposted fromlildi18 lildi18 vianoti noti
9830 08da 500

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Żeby się nie bać, pijemy, bierzemy leki, ćpamy, oglądamy telewizję, zwisamy bez przerwy w internecie. Zagłuszamy się - jak to powiedział mi kiedyś pewien ksiądz, cywilizacja śmierci cywilizacją śmierci, ale wszyscy jesteśmy przede wszystkim ofiarami cywilizacji zagłuszania.
— Jakub Żulczyk
9897 c6b7
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viablubra blubra

March 19 2017

- Jaka jest różnica? - zapytałam go. - Pomiędzy miłością swojego życia a bratnią duszą? - Jedno jest wyborem, a drugie nie. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viakalbien kalbien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl